Sakura Gakuin Nendos


-2010/2011 Nendo

NAME

Ayami Muto
Ayaka Miyoshi
Airi Matsui
Suzuka Nakamoto
Marina Horiuchi
Raura Iida
Nene Sugisaki
Hinata Sato
Yui Mizuno
Moa Kikuchi

BIRTHDAY

1996.04.29
1996.06.18
1996.12.26
1997.12.20
1998.04.29
1998.04.09
1998.05.08
1998.12.23
1999.06.20
1999.07.04

BIRTHPLACE

Ibaraki
Omiya-ku, Saitama
Fukushima
Hiroshima
Tokyo
Tokyo
Ibaraki
Niigata
Kanagawa
Nagoya, Aichi

MEMBER SINCE

2010.04
2010.04
2010.04
2010.04
2010.04
2010.04
2010.04
2010.04
2010.07
2010.07

GRADUATION

2012.03.25
2012.03.25
2012.03.25
 

NOTES

President - Graduated Nendo 2011

Graduated Nendo 2011

Graduated Nendo 2011


-2012 Nendo

NAME 

Suzuka Nakamoto
Marina Horiuchi
Raura Iida
Nene Sugisaki
Hinata Sato
Yui Mizuno
Moa Kikuchi
Hana Taguchi
Rinon Isono
Yunano Honjyo
Mariri Sugimoto
Saki Ooga

BIRTHDAY

1997.12.20
1998.04.29
1998.04.09
1998.05.08
1998.12.23
1999.06.20
1999.07.04
2000.03.04
2000.11.16
1999.12.14
2000.08.04
2000.04.11

BIRTHPLACE

Hiroshima
Tokyo
Tokyo
Ibaraki
Niigata
Kanagawa
Nagoya, Aichi
Nagano
Kanagawa
Tokyo
Hiroshima
Tokyo

MEMBER SINCE

2010.04
2010.04
2010.04
2010.04
2010.04
2010.07
2010.07
2011.07.23
2011.07.23
2012.05.06
2012.05.06
2012.05.06

GRADUATION

2013.03.31

 
2013.03.31
 

NOTES

President - Graduated Nendo 2012

 

 

 

 

 

 

 

New member 2012 Nendo

New member 2012 Nendo

New member - Graduated 2012 Nendo

New member 2012 Nendo


-2013 Nendo

NAME 

Marina Horiuchi
Raura Iida
Nene Sugisaki
Hinata Sato
Yui Mizuno
Moa Kikuchi
Hana Taguchi
Rinon Isono
Yunano Honjyo
Saki Ooga
Saki Shirai
Aiko Yamaide

BIRTHDAY

1998.04.29
1998.04.09
1998.05.08
1998.12.23
1999.06.20
1999.07.04
2000.03.04
2000.11.16
1999.12.14
2000.04.11
2000.09.28
2002.12.01

BIRTHPLACE

Tokyo
Tokyo
Ibaraki
Niigata
Kanagawa
Nagoya, Aichi
Nagano
Kanagawa
Tokyo
Tokyo
Niigata
Kagoshima

MEMBER SINCE

2010.04
2010.04
2010.04
2010.04
2010.07
2010.07
2011.07.23
2011.07.23
2012.05.06
2012.05.06
2013.05.05
2013.05.05

GRADUATION

2014.03.30
2014.03.30
2014.03.30
2014.03.30

 
 
 

NOTES

President - Graduated Nendo 2013

Graduated Nendo 2013

Graduated Nendo 2013

Graduated Nendo 2013

 

 

 

 

 

 

New member 2013 Nendo

New member 2013 Nendo


-2014 Nendo

NAME 

Moa Kikuchi
Yui Mizuno
Hana Taguchi
Rinon Isono
Yunano Honjyo
Saki Ooga
Saki Shirai
Aiko Yamaide
Sara Kurashima
Megumi Okada

BIRTHDAY

1999.07.04
1999.06.20
2000.03.04
2000.11.16
1999.12.14
2000.04.11
2000.09.28
2002.12.01
2002.02.24
2002.04.04

BIRTHPLACE

Nagoya, Aichi
Kanagawa
Nagano
Kanagawa
Tokyo
Tokyo
Niigata
Kagoshima
Ibaraki
Aichi

MEMBER SINCE

2010.07
2010.07
2011.07.23
2011.07.23
2012.05.06
2012.05.06
2013.05.05
2013.05.05
2014.05.05
2014.05.05

GRADUATION

2015.03.29
2015.03.29
2015.03.29
 
2015.03.29
 
 
 
 
 

NOTES

President - Graduated Nendo 2014

Graduated Nendo 2014

Graduated Nendo 2014

 

Graduated Nendo 2014

 

 

 

New member 2014 Nendo

New member 2014 Nendo


-2015 Nendo

NAME 

Rinon Isono
Saki Ooga
Saki Shirai
Aiko Yamaide
Sara Kurashima
Megumi Okada
Mirena Kurosawa
Momoko Okazaki
Maaya Asou
Marin Hidaka
Kano Fujihira
Soyoka Yoshida

BIRTHDAY

2000.11.16
2000.04.11
2000.09.28
2002.12.01
2002.02.24
2002.04.04
2001..05.22
2003.03.03
2003.11.04
2003.12.01
2004.08.28
2004.06.14

BIRTHPLACE

Kanagawa
Tokyo
Niigata
Kagoshima
Ibaraki
Aichi
Tokyo
Kanagawa
Kanagawa
Kanagawa
Chiba
Osaka

MEMBER SINCE

2011.07.23
2012.05.06
2013.05.05
2013.05.05
2014.05.05
2014.05.05
2015.05.06
2015.05.06
2015.05.06
2015.05.06
2015.05.06
2015.05.06

GRADUATION

2016.03.27

2016.03.27

2016.03.27

NOTES

President - Graduated Nendo 2015

Graduated Nendo 2015

Graduated Nendo 2015

 

 

 

New member 2015 Nendo

New member 2015 Nendo

New member 2015 Nendo

New member 2015 Nendo

New member 2015 Nendo

New member 2015 Nendo


-2016 Nendo

NAME

Sara Kurashima

Aiko Yamaide
Megumi Okada
Mirena Kurosawa
Momoko Okazaki
Maaya Asou
Marin Hidaka
Kano Fujihira

Soyoka Yoshida

Yuzumi Shintani

Tsugumi Aritomo

Momoe Mori

BIRTHDAY

2002.02.24

2002.12.01
2002.04.04
2001..05.22
2003.03.03
2003.11.04
2003.12.01
2004.08.28

2004.06.14

2003.07.20

2004.09.07

2004.12.08

BIRTHPLACE

Ibaraki

Kagoshima
Aichi
Tokyo
Kanagawa
Kanagawa
Kanagawa
Chiba

Osaka

Wakayama
Chiba
Toko

MEMBER SINCE

2014.05.05

2013.05.05
2014.05.05
2015.05.06
2015.05.06
2015.05.06
2015.05.06
2015.05.06

2015.05.06

2016.05.06

2016.05.06

2016.05.06

GRADUATION

NOTES

President - Graduated 2016 Nendo

 

 

Graduated 2016 Nendo 

 

 

 

 

 

New member 2016 Nendo

New member 2016 Nendo

New member 2016 Nendo


-2017 Nendo

NAME

Aiko Yamaide

Megumi Okada

Momoko Okazaki

Maaya Asou

Marin Hidaka

Kano Fujihira

Soyoka Yoshida

Yuzumi Shintani

Tsugumi Aritomo

Momoe Mori

Miki Yagi

Miku Tanaka

BIRTHDAY

2002.12.01

2002.04.04

2003.03.03

2003.11.04

2003.12.01

2004.08.28

2004.06.14

2003.07.20

2004.09.07

2004.12.08

2006.12.11

2006.06.18

BIRTHPLACE

Kagoshima

Aichi

Kanagawa

Kanagawa

Kanagawa

Chiba

Osaka

Wakayama

Chiba

Toko

Osaka

Oita

MEMBER SINCE

2013.05.05

2014.05.05

2015.05.06

2015.05.06

2015.05.06

2015.05.06

2015.05.06

2016.05.06

2016.05.06

2016.05.06

2017.05.07

2017.05.07

GRADUATION

NOTES

President -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New member 2017 Nendo

New member 2017 Nendo